* เป็นสวิตช์ ตัดต่อแรงไฟ 13-14 V และ 17-18 V จาก LNB
* ใช้เป็นตัวแยกสัญญาณ รับชมแยกจุดอิสระได้มากถึง 4 จุด