• ยี่ห้อ Laser
  • สายไฟดำแดง ขนาด 2Cx 4 Sq.MM
  • ทำจำกทองแดงแท้