• ยี่ห้อ Laser
  • สายไฟขาวดำ ขนาด 2×0.3 sq.mm
  • ทำจำกทองแดง