• ยี่ห้อ JWC
  • สายไฟดำแดง 2×28 awg
  • ทำจำกทองแดงเป็น Tinned Copper