• ยี่ห้อ JWC
  • สายไฟดำแดง ขนาด 2×22 awg
  • ทำจำกทองแดงแท้เป้น Tinned Copper