การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า หมายถึง ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีที่สินค้า ที่ร้านค้าส่งไปถึงผู้ซื้อเป็นสินค้าที่ไม่ตรงกับรายละเอียดสินค้าที่ร้านค้าได้บรรยายไว้ หรือไม่เหมือน หรือไม่คล้ายคลึงกับรูปภาพสินค้านั้น รวมถึงร้านค้าส่งสินค้าผิดไปจากขนาดหรือสีที่ผู้ซื้อได้เลือกไว้ แต่ไม่รวมถึงสินค้าที่สีไม่เหมือนภาพอันเกิดจากการตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน

1. เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า

นโยบายการรับประกัน ในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่อง ให้หมายความถึง ผู้ซื้อสินค้าสามารถส่งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าที่ร้านค้าส่งไปถึงผู้รับนั้นเป็นสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง หรือสินค้ามีสภาพไม่เรียบร้อยตามปกติของสินค้าชนิดนั้น หรือสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ตามปกติธรรมดาของชนิดของสินค้านั้น เช่น สินค้ามีตำหนิ สินค้าเสียหาย สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามปกติของประเภทสินค้า (ทั้งนี้ต้องทำการแจ้งความจำนงกับทางบริษัทฯ กลับมาภายใน 7 วัน โดยให้นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว หากพ้นจากวันที่กำหนด จะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น )

2. เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

2.1 เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วพบว่า สินค้าอยู่ในความหมายของนโยบายรับประกันสินค้าตรงตามคำบรรยาย ในข้อ 1 ผู้ซื้อจะต้องแจ้งบริษัทฯ เพื่อเปิดเรื่องการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน ตามวิธีการเปลี่ยนสินค้าที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น*** โดยให้นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

2.1.1 ผู้ซื้อจะต้องรอให้บริษัทฯ เข้ามาทำการแจ้งอนุมัติว่ามีสินค้าให้เปลี่ยนหรือไม่ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อแจ้งเรื่องเข้ามาที่บริษัทฯ ในเรื่องการเปิดการเปลี่ยนสินค้านั้นๆ

2.1.2 หากบริษัทฯ สามารถหาสินค้าเปลี่ยนแทนได้ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าจัดส่งสินค้าคืนแก่บริษัทฯ ตามวิธีการส่งสินค้าที่ระบุในข้อ 3. พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและระบุรหัสพัสดุภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทฯ อนุมัติให้เปลี่ยนสินค้า โดยที่เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนแล้ว บริษัทฯ จะต้องทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้แก่ผู้ซื้อตามวิธีการส่งสินค้าที่ระบุในข้อ 3. พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและระบุรหัสพัสดุภายใน 7 วันนับแต่บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนจากผู้ซื้อหรือวันที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว

2.1.3 หากร้านค้าไม่สามารถหาสินค้าใหม่มาเปลี่ยนให้ได้ ให้ผู้ซื้อและร้านค้าดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

ผู้ซื้อกับทางบริษัทฯ สามารถตกลงกันเพื่อเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนสินค้าได้ โดยบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้แจ้งเสนอเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนสินค้า พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งรอให้ผู้ซื้อแจ้งตอบตกลงว่าจะ “ยอมรับ” หรือ “ปฏิเสธ” ตามข้อเสนอใหม่ หรือเลือกที่จะ “ยกเลิก” รายการขอเปลี่ยนสินค้านั้นๆไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.1.3.1 หากผู้ซื้อเลือก “ยอมรับ” ข้อเสนอใหม่ ให้นำขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าตามที่ระบุในข้อ

2.2.1 , 2.2.2 หรือ 2.2.3 มาใช้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้หากเกิดกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับเงินคืน ผู้ซื้อสามารถแจ้งปัญหาดังกล่าว พร้อมระบุรายละเอียดมายังบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ โดยบริษัทจะทำการแสดงหลักฐานการโอนเงิน / หลักฐานการส่งสินค้าให้ผู้ซื้อได้ทราบ จากนั้นจะให้ถือว่าการเปลี่ยน/ คืนสิ้นสุดลง

ผู้ส่งสินค้าที่ได้ทำการจัดส่งสินค้าด้วยวิธีการอื่นใด ให้ผู้ส่งสินค้า แสดงหลักฐานการจัดส่ง อันสามารถพิสูจน์ได้ถึงวันที่ที่มีการจัดส่งสินค้า หรือหากผู้ส่งสินค้าไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดๆได้ จะให้ยึดถือเอาวันที่ที่ผู้รับสินค้ามีการแจ้งว่าได้รับสินค้าแล้วเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ผู้ส่งสินค้าได้ทำการแจ้งการจัดส่งไว้

3. ข้อตกลงอื่นๆ

3.1 ผู้ซื้อต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายรับประกันสินค้าตรงตามคำบรรยายนี้อย่างเคร่งครัด หากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้ซื้อประสงค์จะยกเลิกรายการเปลี่ยนสินค้านั้นๆ

3.2 นโยบายรับประกันนี้จะคลอบคลุมเฉพาะสินค้าหรือรายการที่สั่งซื้อและชำระผ่านระบบชำระเงินของบริษัทฯ เท่านั้น